Category
Search

ทะเบียนสวย VIP

กก 1

ลพบุรี

2,500,000

ฆณ 1

กรุงเทพมหานคร

1,390,000

2กง 2

กรุงเทพมหานคร

250,000

2กข 3

กรุงเทพมหานคร

130,000

2กค 3

กรุงเทพมหานคร

130,000

2กง 3

กรุงเทพมหานคร

130,000

ฆด 3

กรุงเทพมหานคร

399,000

ญช 5

กรุงเทพมหานคร

850,000

ฆด 6

กรุงเทพมหานคร

420,000

ขข 7

กรุงเทพมหานคร

1,990,000

กร 55

กรุงเทพมหานคร

850,000

2กฆ 77

กรุงเทพมหานคร

115,000

ฆม 77

กรุงเทพมหานคร

590,000

2กค 99

กรุงเทพมหานคร

240,000

2กฌ 99

กรุงเทพมหานคร

225,000

1กง 222

กรุงเทพมหานคร

199,000

ฆย 333

กรุงเทพมหานคร

590,000

ฆศ 333

กรุงเทพมหานคร

590,000

1กค 3333

กรุงเทพมหานคร

475,000

2กช 3333

กรุงเทพมหานคร

250,000

กค 3333

กรุงเทพมหานคร

675,000

ฎค 4444

กรุงเทพมหานคร

590,000

ศร 5555

กรุงเทพมหานคร

1,555,555

ฆบ 7777

กรุงเทพมหานคร

1,080,000

2กข 8888

กรุงเทพมหานคร

590,000

2กช 8888

กรุงเทพมหานคร

590,000

ทะเบียนสวย ป้ายขาวดำ ไม่มีประมูล

ธธ 27

กรุงเทพมหานคร

250,000

ฆษ 36

กรุงเทพมหานคร

120,000

กร 55

กรุงเทพมหานคร

850,000

1กม 69

กรุงเทพมหานคร

150,000

2กง 69

กรุงเทพมหานคร

99,000

ฉฉ 72

กรุงเทพมหานคร

199,000

ธธ 72

กรุงเทพมหานคร

199,000

ญธ 95

กรุงเทพมหานคร

150,000

ษฉ 800

กรุงเทพมหานคร

78,000

ขอ 5885

กรุงเทพมหานคร

59,000

ทะเบียนสวย รถตู้ ป้ายฟ้า

ฬฬ 8

กรุงเทพมหานคร

1,500,000

นม 9

กรุงเทพมหานคร

650,000

อค 333

กรุงเทพมหานคร

399,000

ทะเบียนสวย อักษรเบิ้ล

ธธ 27

กรุงเทพมหานคร

250,000

ฉฉ 72

กรุงเทพมหานคร

199,000

ธธ 72

กรุงเทพมหานคร

199,000

กก 525

กรุงเทพมหานคร

350,000

กก 567

กรุงเทพมหานคร

350,000

ฎฎ 2277

กรุงเทพมหานคร

225,000

ญญ 7766

กรุงเทพมหานคร

120,000

ทะเบียนสวย เลขคู่

ฆผ 1100

กรุงเทพมหานคร

49,000

1กด 1144

กรุงเทพมหานคร

29,000

1กฆ 2277

กรุงเทพมหานคร

39,000

1กฆ 3388

กรุงเทพมหานคร

39,000

ฆฮ 4400

กรุงเทพมหานคร

42,000

ฆฬ 5522

กรุงเทพมหานคร

52,000

1กข 6633

กรุงเทพมหานคร

35,000

1กฉ 6677

กรุงเทพมหานคร

29,000

ฆย 6688

กรุงเทพมหานคร

88,000

ฆฌ 7700

กรุงเทพมหานคร

45,000

ฆจ 7722

กรุงเทพมหานคร

59,000

ฆฮ 7722

กรุงเทพมหานคร

59,000

ญญ 7766

กรุงเทพมหานคร

120,000

ฆฌ 8811

กรุงเทพมหานคร

90,000

ฆภ 8811

กรุงเทพมหานคร

90,000

ฆย 8866

กรุงเทพมหานคร

59,000

ฆฬ 8877

กรุงเทพมหานคร

59,000

2กค 9911

กรุงเทพมหานคร

39,000

ฆช 9966

กรุงเทพมหานคร

65,000

ฆย 9977

กรุงเทพมหานคร

75,000

ทะเบียนสวย เลขพัน

1กณ 6000

กรุงเทพมหานคร

45,000

ทะเบียนสวย เลขสลับ

ฆพ 1010

กรุงเทพมหานคร

65,000

ฆภ 2020

กรุงเทพมหานคร

49,000

ฆท 2121

กรุงเทพมหานคร

55,000

ฆพ 2121

กรุงเทพมหานคร

52,000

1กค 2323

กรุงเทพมหานคร

39,000

1กค 2525

กรุงเทพมหานคร

85,000

ฆย 2525

กรุงเทพมหานคร

75,000

1กข 2727

กรุงเทพมหานคร

55,000

1กค 2828

กรุงเทพมหานคร

49,000

1กฆ 2929

กรุงเทพมหานคร

39,000

ญผ 3232

กรุงเทพมหานคร

49,000

1กค 3838

กรุงเทพมหานคร

39,000

1กฆ 3939

กรุงเทพมหานคร

39,000

1กง 4949

กรุงเทพมหานคร

39,000

1กน 5050

กรุงเทพมหานคร

29,000

ฆฬ 5252

กรุงเทพมหานคร

55,000

ฆฬ 6060

กรุงเทพมหานคร

42,000

1กด 6161

กรุงเทพมหานคร

25,000

2กง 6969

กรุงเทพมหานคร

39,000

ฆห 7070

กรุงเทพมหานคร

39,000

1กง 7272

กรุงเทพมหานคร

39,000

สอ 7676

กรุงเทพมหานคร

45,000

1กง 7878

กรุงเทพมหานคร

42,000

1กง 8585

กรุงเทพมหานคร

39,000

ฆถ 8686

กรุงเทพมหานคร

45,000

ฆย 8686

กรุงเทพมหานคร

55,000

ฆอ 9090

กรุงเทพมหานคร

55,000

1กข 9696

กรุงเทพมหานคร

39,000

ทะเบียนสวย เลขหาบ

ฆผ 1331

กรุงเทพมหานคร

55,000

ฆย 1331

กรุงเทพมหานคร

52,000

ฆฮ 1331

กรุงเทพมหานคร

49,000

ฆธ 1441

กรุงเทพมหานคร

45,000

ฆพ 1441

กรุงเทพมหานคร

55,000

1กง 1881

กรุงเทพมหานคร

69,000

1กค 1991

กรุงเทพมหานคร

85,000

ฆผ 2112

กรุงเทพมหานคร

55,000

ฆภ 2552

กรุงเทพมหานคร

55,000

ฆฮ 2552

กรุงเทพมหานคร

55,000

1กข 2772

กรุงเทพมหานคร

39,000

ฆอ 3113

กรุงเทพมหานคร

49,000

1กฆ 3883

กรุงเทพมหานคร

35,000

ฆพ 4114

กรุงเทพมหานคร

52,000

1กธ 5005

กรุงเทพมหานคร

29,000

1กน 5005

กรุงเทพมหานคร

29,000

1กค 5335

กรุงเทพมหานคร

29,000

1กน 5775

กรุงเทพมหานคร

25,000

ฆฬ 5775

กรุงเทพมหานคร

49,000

ขอ 5885

กรุงเทพมหานคร

59,000

2กฆ 7007

กรุงเทพมหานคร

29,000

ฆฬ 7007

กรุงเทพมหานคร

59,000

1กข 7557

กรุงเทพมหานคร

29,000

1กฆ 7887

กรุงเทพมหานคร

39,000

1กง 8338

กรุงเทพมหานคร

39,000

ฆฬ 8338

กรุงเทพมหานคร

65,000

1กง 8778

กรุงเทพมหานคร

39,000

ฆฬ 9009

กรุงเทพมหานคร

89,000

ฆย 9449

กรุงเทพมหานคร

69,000

ฆฮ 9449

กรุงเทพมหานคร

69,000

2กง 9669

กรุงเทพมหานคร

39,000

1กณ 9779

กรุงเทพมหานคร

49,000

ทะเบียนสวย เลขเรียง

1กฮ 6789

กรุงเทพมหานคร

65,000