Category
Search

ทะเบียนสวย VIP

กก 1

ลพบุรี

2,500,000

ฆณ 1

กรุงเทพมหานคร

1,390,000

ฆภ 1

กรุงเทพมหานคร

1,290,000

ธน 2

กรุงเทพมหานคร

480,000

1กน 3

กรุงเทพมหานคร

150,000

ฆด 3

กรุงเทพมหานคร

399,000

ญช 5

กรุงเทพมหานคร

850,000

ฆด 6

กรุงเทพมหานคร

420,000

1กค 8

กรุงเทพมหานคร

499,000

1กน 22

กรุงเทพมหานคร

115,000

ฆท 44

กรุงเทพมหานคร

250,000

ฆภ 44

กรุงเทพมหานคร

240,000

ฆย 44

กรุงเทพมหานคร

250,000

กร 55

กรุงเทพมหานคร

850,000

ฆม 77

กรุงเทพมหานคร

590,000

1กฆ 222

กรุงเทพมหานคร

199,000

1กง 222

กรุงเทพมหานคร

199,000

1กผ 222

กรุงเทพมหานคร

175,000

1กง 333

กรุงเทพมหานคร

250,000

1กจ 333

กรุงเทพมหานคร

250,000

ฆณ 333

กรุงเทพมหานคร

685,000

ฆย 333

กรุงเทพมหานคร

590,000

ฆศ 333

กรุงเทพมหานคร

590,000

ฆภ 555

กรุงเทพมหานคร

725,000

1กค 3333

กรุงเทพมหานคร

475,000

กค 3333

กรุงเทพมหานคร

675,000

ฎส 5555

กรุงเทพมหานคร

1,050,000

1กผ 7777

กรุงเทพมหานคร

350,000

ฆบ 7777

กรุงเทพมหานคร

1,080,000

ฆง 8989

กรุงเทพมหานคร

165,000

ฆภ 8989

กรุงเทพมหานคร

165,000

1กต 9898

กรุงเทพมหานคร

75,000

ทะเบียนสวย ป้ายขาวดำ ไม่มีประมูล

กร 55

กรุงเทพมหานคร

850,000

1กx 69

กรุงเทพมหานคร

175,000

2กง 69

กรุงเทพมหานคร

99,000

ศจ 75

กรุงเทพมหานคร

48,000

จฉ 500

กรุงเทพมหานคร

78,000

ษฉ 800

กรุงเทพมหานคร

78,000

ชม 889

กรุงเทพมหานคร

95,000

ศต 998

กรุงเทพมหานคร

79,000

จท 2525

กรุงเทพมหานคร

59,000

ธข 3737

กรุงเทพมหานคร

35,000

ขอ 5885

กรุงเทพมหานคร

59,000

ทะเบียนสวย รถตู้ ป้ายฟ้า

อล 333

กรุงเทพมหานคร

450,000

ทะเบียนสวย อักษรเบิ้ล

ฎฎ 2277

กรุงเทพมหานคร

199,000

ฆฆ 6969

กรุงเทพมหานคร

690,000

ฌฌ 7007

กรุงเทพมหานคร

250,000

ญญ 7766

กรุงเทพมหานคร

120,000

ทะเบียนสวย เลขคู่

ฆผ 1100

กรุงเทพมหานคร

49,000

1กฆ 1122

กรุงเทพมหานคร

42,000

1กณ 1122

กรุงเทพมหานคร

39,000

ญว 1133

กรุงเทพมหานคร

55,000

1กด 1144

กรุงเทพมหานคร

29,000

1กช 1155

กรุงเทพมหานคร

32,000

1กด 1166

กรุงเทพมหานคร

27,000

1กด 2233

กรุงเทพมหานคร

35,000

1กฆ 2277

กรุงเทพมหานคร

39,000

1กค 2288

กรุงเทพมหานคร

49,000

ฆผ 3355

กรุงเทพมหานคร

57,000

ฆอ 3366

กรุงเทพมหานคร

55,000

1กฆ 3388

กรุงเทพมหานคร

39,000

ญม 3388

กรุงเทพมหานคร

59,000

ฆฐ 4400

กรุงเทพมหานคร

42,000

ฆฮ 4400

กรุงเทพมหานคร

42,000

ฆพ 4411

กรุงเทพมหานคร

49,000

1กง 4455

กรุงเทพมหานคร

57,000

1กธ 5511

กรุงเทพมหานคร

29,000

ฆฬ 5522

กรุงเทพมหานคร

52,000

1กข 5544

กรุงเทพมหานคร

49,000

1กข 6633

กรุงเทพมหานคร

35,000

1กฉ 6677

กรุงเทพมหานคร

29,000

ฆย 6688

กรุงเทพมหานคร

88,000

ฆภ 6699

กรุงเทพมหานคร

90,000

ฆฌ 7700

กรุงเทพมหานคร

45,000

ฆจ 7722

กรุงเทพมหานคร

59,000

ฆฮ 7722

กรุงเทพมหานคร

59,000

ญญ 7766

กรุงเทพมหานคร

120,000

1กง 8800

กรุงเทพมหานคร

39,000

ฆฌ 8811

กรุงเทพมหานคร

90,000

ฆภ 8811

กรุงเทพมหานคร

90,000

ฆย 8866

กรุงเทพมหานคร

59,000

ฆฬ 8877

กรุงเทพมหานคร

59,000

1กค 9911

กรุงเทพมหานคร

45,000

1กค 9933

กรุงเทพมหานคร

39,000

ฆช 9966

กรุงเทพมหานคร

65,000

ฆย 9977

กรุงเทพมหานคร

75,000

ทะเบียนสวย เลขพัน

1กณ 6000

กรุงเทพมหานคร

45,000

ฆฉ 9000

กรุงเทพมหานคร

150,000

ทะเบียนสวย เลขสลับ

ฆพ 1010

กรุงเทพมหานคร

65,000

1กด 1616

กรุงเทพมหานคร

27,000

ฆภ 2020

กรุงเทพมหานคร

49,000

ฆท 2121

กรุงเทพมหานคร

55,000

ฆพ 2121

กรุงเทพมหานคร

52,000

1กค 2323

กรุงเทพมหานคร

39,000

1กค 2525

กรุงเทพมหานคร

85,000

ฆย 2525

กรุงเทพมหานคร

75,000

จท 2525

กรุงเทพมหานคร

59,000

1กข 2727

กรุงเทพมหานคร

55,000

1กง 2727

กรุงเทพมหานคร

49,000

1กค 2828

กรุงเทพมหานคร

49,000

1กฆ 2929

กรุงเทพมหานคร

39,000

ญผ 3232

กรุงเทพมหานคร

49,000

1กค 3838

กรุงเทพมหานคร

39,000

ฆช 3838

กรุงเทพมหานคร

55,000

ญณ 3838

กรุงเทพมหานคร

55,000

ญพ 3838

กรุงเทพมหานคร

55,000

1กฆ 3939

กรุงเทพมหานคร

39,000

1กง 4949

กรุงเทพมหานคร

39,000

1กน 5050

กรุงเทพมหานคร

29,000

1กน 5252

กรุงเทพมหานคร

29,000

ฆฬ 5252

กรุงเทพมหานคร

55,000

1กข 5858

กรุงเทพมหานคร

45,000

ฆฬ 6060

กรุงเทพมหานคร

42,000

1กด 6161

กรุงเทพมหานคร

25,000

ฆห 7070

กรุงเทพมหานคร

39,000

1กง 7272

กรุงเทพมหานคร

39,000

สอ 7676

กรุงเทพมหานคร

45,000

1กง 7878

กรุงเทพมหานคร

42,000

1กง 8585

กรุงเทพมหานคร

39,000

ฆถ 8686

กรุงเทพมหานคร

45,000

ฆย 8686

กรุงเทพมหานคร

55,000

ฆอ 9090

กรุงเทพมหานคร

55,000

1กข 9696

กรุงเทพมหานคร

39,000

ทะเบียนสวย เลขหาบ

ฆพ 1001

กรุงเทพมหานคร

69,000

ฆผ 1331

กรุงเทพมหานคร

55,000

ฆย 1331

กรุงเทพมหานคร

52,000

ฆฮ 1331

กรุงเทพมหานคร

49,000

ฆธ 1441

กรุงเทพมหานคร

45,000

ฆพ 1441

กรุงเทพมหานคร

55,000

ญอ 1771

กรุงเทพมหานคร

49,000

ญฮ 1771

กรุงเทพมหานคร

49,000

1กง 1881

กรุงเทพมหานคร

69,000

1กค 1991

กรุงเทพมหานคร

85,000

1กน 1991

กรุงเทพมหานคร

42,000

ฆฉ 1991

กรุงเทพมหานคร

75,000

ฆผ 2112

กรุงเทพมหานคร

55,000

1กด 2323

กรุงเทพมหานคร

29,000

ฆภ 2552

กรุงเทพมหานคร

55,000

ฆฮ 2552

กรุงเทพมหานคร

55,000

ฆอ 2662

กรุงเทพมหานคร

49,000

1กข 2772

กรุงเทพมหานคร

39,000

ฆอ 3113

กรุงเทพมหานคร

49,000

1กฆ 3883

กรุงเทพมหานคร

35,000

ฆพ 4114

กรุงเทพมหานคร

52,000

ฆง 4994

กรุงเทพมหานคร

45,000

1กธ 5005

กรุงเทพมหานคร

29,000

1กน 5005

กรุงเทพมหานคร

29,000

1กง 5225

กรุงเทพมหานคร

35,000

1กค 5335

กรุงเทพมหานคร

29,000

1กน 5775

กรุงเทพมหานคร

25,000

ฆฬ 5775

กรุงเทพมหานคร

49,000

1กง 5885

กรุงเทพมหานคร

35,000

ขอ 5885

กรุงเทพมหานคร

59,000

1กฆ 5995

กรุงเทพมหานคร

49,000

ฆฐ 6116

กรุงเทพมหานคร

45,000

ฆฮ 6116

กรุงเทพมหานคร

45,000

ฆฬ 7007

กรุงเทพมหานคร

59,000

ฆฮ 7007

กรุงเทพมหานคร

59,000

ฆอ 7227

กรุงเทพมหานคร

59,000

1กข 7557

กรุงเทพมหานคร

29,000

1กน 7557

กรุงเทพมหานคร

25,000

1กจ 7667

กรุงเทพมหานคร

25,000

1กฆ 7887

กรุงเทพมหานคร

39,000

1กค 8118

กรุงเทพมหานคร

79,000

1กง 8338

กรุงเทพมหานคร

39,000

ฆฬ 8338

กรุงเทพมหานคร

65,000

ฆอ 8448

กรุงเทพมหานคร

59,000

1กง 8778

กรุงเทพมหานคร

39,000

ฆฎ 8778

กรุงเทพมหานคร

65,000

ญณ 8778

กรุงเทพมหานคร

65,000

ฆฬ 9009

กรุงเทพมหานคร

89,000

1กจ 9119

กรุงเทพมหานคร

59,000

1กด 9119

กรุงเทพมหานคร

59,000

ฆย 9449

กรุงเทพมหานคร

69,000

ฆฮ 9449

กรุงเทพมหานคร

69,000

1กณ 9779

กรุงเทพมหานคร

42,000